20170518 Algemene Voorwaarden NieuwetijdsVrouw

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. NieuwetijdsVrouw: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: NieuwetijdsVrouw gevestigd aan Peterhof 57 te Noordwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 67795447;
b. opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die met NieuwetijdsVrouw een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen NieuwetijdsVrouw en de opdrachtgever;
d. deelnemer: diegene die deelneemt aan een training, bijvoorbeeld de opdrachtgever zelf of een werknemer van de opdrachtgever, alsmede diegene ten behoeve van wie de opdrachtgever met NieuwetijdsVrouw de overeenkomst is aangegaan;
e. training: de training, de workshop, het coaching gesprek, de opleiding en alle andere activiteiten die door NieuwetijdsVrouw worden verzorgd en die bijdrage aan de persoonlijke groei en/of professionele groei van de deelnemer(s);
f. materialen: alle door NieuwetijdsVrouw ontwikkelde of ter beschikking gestelde offertes, adviezen, concepten, documenten, lesmaterialen of (elektronische) bestanden;
g. website: de website www.nieuwetijdsvrouw.nl die door NieuwetijdsVrouw wordt beheerd.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen NieuwetijdsVrouw en de opdrachtgever.
2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer NieuwetijdsVrouw deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk of via de e-mail aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door NieuwetijdsVrouw vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien NieuwetijdsVrouw niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat NieuwetijdsVrouw in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod en offertes
3.1. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan NieuwetijdsVrouw opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop NieuwetijdsVrouw haar aanbieding of offerte baseert.
3.2. Alle door NieuwetijdsVrouw gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. NieuwetijdsVrouw is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk aan NieuwetijdsVrouw is bevestigd en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of (als die termijn korter is) minimaal 48 uur vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
3.3. Prijzen in offertes zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. Voor de opdrachtgever zijnde een particulier zijn vermelde prijzen inclusief btw.
3.4. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in offertes, publicaties, e-mailberichten of overeenkomsten van NieuwetijdsVrouw binden NieuwetijdsVrouw niet.
3.5. Al datgene dat in het kader van een offerte door NieuwetijdsVrouw wordt verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom en dient op eerste verzoek van NieuwetijdsVrouw onverwijld door de opdrachtgever te worden geretourneerd.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat:
a. de opdrachtgever de offerte of de overeenkomst heeft ondertekend en aan NieuwetijdsVrouw heeft geretourneerd; of
b. de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod van NieuwetijdsVrouw;
c. de opdrachtgever het bestelproces op de website succesvol heeft doorlopen.
4.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de opdrachtgever tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
4.3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt NieuwetijdsVrouw de opdrachtgever onverwijld een bevestiging via de e-mail.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door NieuwetijdsVrouw een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van NieuwetijdsVrouw op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen NieuwetijdsVrouw de overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
5.2. De overeenkomst tot het geven van een training leidt voor NieuwetijdsVrouw tot een inspanningsverplichting, waarbij NieuwetijdsVrouw gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. NieuwetijdsVrouw garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. Het succes is mede afhankelijk van de samenwerking van beide partijen, van de inzet van de deelnemer(s) en van omstandigheden waarop NieuwetijdsVrouw geen invloed kan uitoefenen.
5.3. NieuwetijdsVrouw heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. NieuwetijdsVrouw verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.
5.4. NieuwetijdsVrouw zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever
6.1. Als NieuwetijdsVrouw de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. NieuwetijdsVrouw aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
6.2. Als NieuwetijdsVrouw voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de opdrachtgever of deelnemer(s), is NieuwetijdsVrouw van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de opdrachtgever of deelnemer(s) nalaten om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen.
6.3. De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het NieuwetijdsVrouw onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
6.4. De opdrachtgever is gehouden NieuwetijdsVrouw onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. De opdrachtgever dient wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens, zoals een adreswijziging en wijziging in zijn telefoonnummer, indien mogelijk vooraf, schriftelijk of via de e-mail aan NieuwetijdsVrouw door te geven.
6.5. De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat de deelnemer de bepalingen uit deze algemene voorwaarden in acht neemt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gedrag van de deelnemer die hij heeft aangemeld voor de training.

Artikel 7. Training
7.1. NieuwetijdsVrouw is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot de training te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van NieuwetijdsVrouw op vergoeding van eventuele schade.
7.2. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij actief deelneemt aan de training.
7.3. Het gebruik van alcoholische drank of drugs gedurende een training is niet toegestaan.
7.4. Roken op de locatie waar de training wordt gegeven is niet toegestaan.
7.5. Tijdens de training dient de deelnemer niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende telefoongesprekken, (sms)berichten, of e-mailberichten, tenzij de deelnemer daarvoor van NieuwetijdsVrouw toestemming heeft gekregen.
7.6. Indien de betrokken deelnemer of deelnemers om welke reden dan ook niet op de overeengekomen plaats en tijdstip aanwezig zijn en blijven, dan blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
7.7. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever die de deelnemers heeft aangemeld betaald worden.

Artikel 8. Looptijd van de overeenkomst
8.1. Als de met NieuwetijdsVrouw gesloten overeenkomst betrekking heeft op het herhaaldelijk leveren van eenzelfde prestatie bij de opdrachtgever, dan is de met NieuwetijdsVrouw gesloten overeenkomst van kracht voor de duur van één jaar, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Zo’n overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de overeenkomst schriftelijk opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging wederzijds niet tot een schadevergoeding verplicht zijn.
8.2. Is NieuwetijdsVrouw een duurovereenkomst aangegaan met een particulier, dan eindigt de duurovereenkomst na het strijken van de looptijd en wordt de duurovereenkomst niet automatisch verlengd.

Artikel 9. Doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s)
9.1. Trainingen bedoeld voor meerderen personen gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers zijn aangemeld, zoals overeengekomen met de opdrachtgever.
9.2. Als er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld, bespreekt NieuwetijdsVrouw mogelijke alternatieven met de opdrachtgever of deelnemer.
9.3. NieuwetijdsVrouw plaatst deelnemers in een training in de volgorde waarin de aanmelding heeft plaatsgevonden.
9.4. Op sommige trainingen zijn toelatingseisen van toepassing. In zulke gevallen is toelating tot deze training afhankelijk van een schriftelijke of mondelinge toetsing van het niveau van de deelnemer(s).
9.5. Een deelnemer kan zich in overleg met NieuwetijdsVrouw en de opdrachtgever die de deelnemer heeft aangemeld laten vervangen door een andere deelnemer als de wijziging tenminste 48 uur voor aanvang van de eerste trainingsdag schriftelijk of via de e-mail aan NieuwetijdsVrouw is doorgegeven. Voor vervanging berekent NieuwetijdsVrouw een bedrag van € 50,= aan administratiekosten door aan de opdrachtgever. Als het gaat om een training waarop toelatingseisen van toepassing zijn, vervalt de mogelijkheid tot vervanging, tenzij tijdige toetsing organisatorisch haalbaar is. De kosten voor de toetsing van de vervanger worden doorberekend aan de opdrachtgever.
9.6 Vervanging van een Deelnemer is toegestaan mits deze past in de doelgroep van de cursus, training, workshop, leergang of coaching. De mogelijkheid van vervanging kan door NieuwetijdsVrouw worden uitgesloten, een recht waarvan NieuwetijdsVrouw niet lichtvaardig gebruik zal maken. Uitsluiting om de hier bedoelde reden(en) geeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 10. Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een programma
10.1. Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een overeenkomst met NieuwetijdsVrouw kan alleen schriftelijk of via de e-mail plaatsvinden.
10.2. NieuwetijdsVrouw kan in het geval van onvoldoende inschrijvingen een cursus, training, workshop, leergang of coaching annuleren of deze samenvoegen tot uiterlijk 3 weken voor aanvang, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
10.3. In het geval van lopende of open programma’s is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging mogelijk tot zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst. In dat geval is € 50,– administratiekosten verschuldigd en wordt het reeds betaalde bedrag onder inhouding van deze administratiekosten door NieuwetijdsVrouw gerestitueerd.
10.4. Voor verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang berekent NieuwetijdsVrouw een bedrag van 75% van het de overeengekomen kosten aan de opdrachtgever door. De overige kosten komen met de verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang te vervallen.
10.5. Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen kosten aan NieuwetijdsVrouw te vergoeden.
10.6. Bij verplaatsing binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht om 50% van de overeengekomen kosten aan NieuwetijdsVrouw te vergoeden voor de oorspronkelijk besproken data.
10.7. Indien een Deelnemer zich tijdens een Training terugtrekt, bestaat er geen recht op restitutie van deelnamekosten.
10.8. Binnen 3 weken voor aanvang kan NieuwetijdsVrouw nog een cursus, training, workshop, leergang of coaching annuleren of cursusgroepen samenvoegen in het geval van bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals het uitvallen van één of meerdere docenten/trainers of het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde locatie.
10.9. In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is Opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting van de betaling.

Artikel 11. Verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van maatwerk
11.1. In het geval van trainingen die NieuwetijdsVrouw voor de opdrachtgever op maat heeft gemaakt, is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.
11.2. Als de opdrachtgever binnen acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst een door NieuwetijdsVrouw op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleiding verplaatst, annuleert, ontbindt of opzegt, brengt NieuwetijdsVrouw naast een bedrag van € 50,= administratiekosten, de door NieuwetijdsVrouw gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkel- en uitvoeringskosten in rekening bij de opdrachtgever.
11.3. Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de afgesproken kosten (omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatiekosten) aan NieuwetijdsVrouw te vergoeden.
11.4. In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is Opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting van de betaling.

Artikel 12. Verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van coaching en andere begeleidingstrajecten en operationele ondersteuning
12.1. Bij annulering of verplaatsing door de opdrachtgever van coaching en/of andere begeleidingstrajecten en/of operationele ondersteuning binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten.
12.2. De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van NieuwetijdsVrouw.
12.3. Wanneer de opdrachtgever met vertraging verschijnt op de gemaakte consult afspraak geeft dit geen recht om de tijd in te halen ten einde van het consult. De te laat gekomen tijd komt te vervallen.

Artikel 13. Overmacht
13.1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.
13.2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van NieuwetijdsVrouw opgeschort. Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
13.3. Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, stroomuitval, storingen in het digitale netwerk, verkeersbelemmeringen, weersomstandigheden, natuurrampen, oorlog, rellen en terrorisme, diefstal, virusinfectie of computervredebreuk door derden en overheidsmaatregelen. Alles hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop NieuwetijdsVrouw geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor NieuwetijdsVrouw niet in staat is haar verplichtingen na te komen
13.4. NieuwetijdsVrouw heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat NieuwetijdsVrouw haar verbintenis had moeten nakomen.
13.4. Indien NieuwetijdsVrouw bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Honorarium & betalingsvoorwaarden
14.1. Het honorarium van NieuwetijdsVrouw bestaat tenzij anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per, door NieuwetijdsVrouw, gewerkte tijdseenheid.
14.2. Alle door NieuwetijdsVrouw opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden.
14.3. Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag. Indien de opdrachtgever een particulier is, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.
14.4. Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan NieuwetijdsVrouw in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen.
14.5. NieuwetijdsVrouw behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen.
14.6. Indien op verzoek van de opdrachtgever door NieuwetijdsVrouw zo nodig specialistische werkzaamheden in onderaanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt tussen partijen.
14.7. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens NieuwetijdsVrouw hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.
14.8. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van, in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
14.9. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zullen de vorderingen van NieuwetijdsVrouw en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens NieuwetijdsVrouw, onmiddellijk opeisbaar zijn.
14.10. NieuwetijdsVrouw is bevoegd de afgifte van zaken die zij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat alle openstaande facturen door de opdrachtgever voldaan zijn.
14.11. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst opzegt, doch ook indien NieuwetijdsVrouw de overeenkomst opzegt omdat NieuwetijdsVrouw haar opdracht door handelingen of gedragingen van de Opdrachtgever of door omstandigheden die in de risicosfeer van de Opdrachtgever liggen, niet tijdig kan vervullen, is de Opdrachtgever verplicht aan NieuwetijdsVrouw te betalen: a. 120% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging; b. alle gemaakte en nog te maken onkosten, die direct of indirect samenhangen met uit de ten tijde van de opzegging reeds aangegane verplichtingen. Is de Opdrachtgever een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf dan wijzigt het percentage genoemd onder a in 100%.
14.12. Indien NieuwetijdsVrouw de overeenkomst om andere, haar moverende redenen opzegt, is de Opdrachtgever het honorarium berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging alsmede alle gemaakte onkosten en de onkosten die nog worden gemaakt, voortvloeiende uit de ten tijde van de opzegging reeds aangegane verplichtingen, verschuldigd. Een opzegging door de Opdrachtgever laat het bestaan en de omvang van de persoonlijkheidsrechten van NieuwetijdsVrouw ten aanzien van het werk onverlet. Tevens heeft Opdrachtgever bij opzegging van de overeenkomst door NieuwetijdsVrouw nimmer het recht schadevergoeding te vorderen van NieuwetijdsVrouw.
14.13.In die gevallen waarin Opdrachtgever een cursus, training, leergang of workshop volgt, dient Opdrachtgever het verschuldigde bedrag te voldoen uiterlijk twee weken vóór de aanvang van de cursus, training of workshop, dan wel, indien Opdrachtgever de factuur korter dan twee weken vóór aanvang van cursus, training of workshop ontvangt, uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van de cursus. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, is NieuwetijdsVrouw gerechtigd de betreffende Deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training, cursus, workshop of leergang of de uitvoering van haar verplichtingen ter zake op te schorten.
14.14. Indien het factuurbedrag op de datum van opeisbaarheid, zoals genoemd in art. 14.1 tot en met 14.13 niet of niet volledig is betaald, zal Opdrachtgever in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan gehouden alle schade aan NieuwetijdsVrouw te vergoeden die zij maakt ter incasso van de openstaande bedragen, met name:
a) de buitengerechtelijke incassokosten, zijnde de volledige declaraties van advocaten terzake van hun werkzaamheden, de kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten van de zojuist genoemden worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van 250 euro;
b) de gerechtelijke kosten zijnde de volledige declaraties advocaten, nadrukkelijk voor zover zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan zonder dat Opdrachtgever bij de rechter zal aandringen op een matiging van de bedongen incassokostenvergoeding, alsmede de deurwaarderskosten;
c) de executiekosten en nakosten;
d) de kosten van faillissementsaanvraag;
e) de opslagkosten in geval van opschorting van levering.
14.15. In het geval van vooraf gekochte toegangsbewijzen voor een evenement (o.a. seminar, workshop, voorstelling, enz.) is het aankoopbedrag onder geen enkele voorwaarde restitueerbaar. In overleg met NieuwetijdsVrouw mag een toegangsbewijs wel worden overgedragen aan een andere persoon.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten
15.1. Tenzij NieuwetijdsVrouw en de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft NieuwetijdsVrouw volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de materialen.
15.2. De huidige en toekomstige rechten van intellectuele of industriële eigendom, verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, berusten uitsluitend bij NieuwetijdsVrouw respectievelijk komen alleen NieuwetijdsVrouw toe. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding. Het is Opdrachtgever verder verboden werk van NieuwetijdsVrouw, waaronder mede begrepen (grafische) ontwerpen, teksten, adviezen, rapporten, werkwijzen, software en overige programmatuur, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren, te wijzigen of te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NieuwetijdsVrouw. Art. 16 is niet van toepassing op intellectuele eigendomsrechten. Die verblijven steeds aan NieuwetijdsVrouw.
15.3. NieuwetijdsVrouw behoudt het recht het voor de opdrachtgever uitgevoerde werk voor haar eigen promotie te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
15.4. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van NieuwetijdsVrouw, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die NieuwetijdsVrouw daardoor lijdt, waaronder omzetverlies.
15.5. De opdrachtgever vrijwaart NieuwetijdsVrouw voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
15.6. Sluiten partijen een voorovereenkomst op grond waarvan NieuwetijdsVrouw zich verplicht al dan niet middels een presentatie aan te geven hoe zij de opdracht zal gaan invullen en/of vormgeven en besluit Opdrachtgever vervolgens om de opdracht niet aan NieuwetijdsVrouw te gunnen, dan is Opdrachtgever niet bevoegd om het tot dan verrichte werk te gebruiken en/of openbaar te maken.
15.7. Indien Opdrachtgever het bepaalde in dit artikel overtreedt, verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van NieuwetijdsVrouw een terstond opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete van 10.000,– euro per overtreding, onverminderd de overige aan NieuwetijdsVrouw toekomende rechten
15.8. Opdrachtgever geeft aan NieuwetijdsVrouw toestemming om, voor eigen publiciteit, na realisatie van het project foto’s, dia’s, bewegende beelden etc. te maken en deze ook te publiceren alsmede haar werk en/of onderdelen daaruit voor dit doel te benutten.
15.9. Opdrachtgever geeft NieuwetijdsVrouw toestemming om na ondertekening van de offerte/aanbieding informatie te plaatsen over het project middels haar website, sociale media e.d., indien en voor zover de inhoud zich daarvoor leent, een en ander ter beoordeling aan NieuwetijdsVrouw.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud
16.1. NieuwetijdsVrouw behoudt zich de eigendom voor van alle door haar geleverde zaken tot op het moment van volledige betaling voor alle door haar aan Opdrachtgever geleverde of nog te leveren zaken/te verlenen diensten, alsmede ten behoeve van alle eventuele vorderingen voor door haar in het kader van de levering van de zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen NieuwetijdsVrouw van Opdrachtgever te vorderen heeft wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met NieuwetijdsVrouw gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes.

Artikel 17. Aansprakelijkheid en verjaring
17.1. Alle deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training.
17.2. NieuwetijdsVrouw kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13;
b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
17.3. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. NieuwetijdsVrouw is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn. De opdrachtgever vrijwaart NieuwetijdsVrouw tegen alle aanspraken ter zake.
17.4. De inlichtingen die op de website voorkomen, kunnen onjuistheden en/of tikfouten bevatten.
17.5. NieuwetijdsVrouw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de deelnemers die verband houdt met deelname aan de training.
17.6. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de deelnemer en NieuwetijdsVrouw gezamenlijk doorbrengen als daarna. De deelnemer is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor zijn eigen (geestelijke) gezondheid.
17.7. NieuwetijdsVrouw is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie door de deelnemer van de inhoud van de training.
17.8. NieuwetijdsVrouw kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de opdrachtgever of de deelnemer op het terrein van NieuwetijdsVrouw of op de locatie waar de training wordt gegeven.
17.9. NieuwetijdsVrouw is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
17.10. NieuwetijdsVrouw kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de door NieuwetijdsVrouw verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.
17.11. NieuwetijdsVrouw is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van NieuwetijdsVrouw en haar medewerkers.
17.12. Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan NieuwetijdsVrouw in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Onder indirecte schade wordt o.a. begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die NieuwetijdsVrouw bij de opdrachtgever verricht heeft, valt onder deze clausule.
17.13. Iedere aansprakelijkheid van NieuwetijdsVrouw voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die op enige andere rechtsgrond is gebaseerd, is beperkt tot het door de verzekeraar van NieuwetijdsVrouw te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico van NieuwetijdsVrouw onder die verzekering. Nooit is de totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit, of in verband staat met, de overeengekomen werkzaamheden (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) meer dan €10.000,- en daarnaast beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, door de opdrachtgever aan NieuwetijdsVrouw is betaald. NieuwetijdsVrouw zal zich niet op deze beperking van aansprakelijkheid beroepen wanneer schade een gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van NieuwetijdsVrouw of die van haar tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens natuurlijke personen, werknemers, directeuren, of vennootschappen die bij NieuwetijdsVrouw in dienst zijn of waarmee NieuwetijdsVrouw in verband met haar bedrijfsvoering overeenkomsten heeft gesloten, en die voor het ontstaan van de schade (mede) verantwoordelijk kunnen worden gehouden, is uitgesloten. Genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen zich – bij wijze van derdenbeding – ten opzichte van de opdrachtgever op deze algemene voorwaarden beroepen. De opdrachtgever zal NieuwetijdsVrouw – en de hiervoor genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen – vrijwaren voor aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met een tekortkoming of onrechtmatige daad van NieuwetijdsVrouw – of die personen – in het kader van de verrichte of te verrichten werkzaamheden. NieuwetijdsVrouw is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie
17.14. Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die NieuwetijdsVrouw uitvoert bij de opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is.
17.15. Alle rechtsvorderingen dient de opdrachtgever binnen 1 jaar in te stellen als de opdrachtgever niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van NieuwetijdsVrouw. Handelt de opdrachtgever niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
17.16. NieuwetijdsVrouw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen van door NieuwetijdsVrouw ingeschakelde derden noch voor schade die hiermee in verband staat. Wanneer NieuwetijdsVrouw bij afwezigheid van deze bepaling in het geval van een tekortkoming van deze derde een vordering op deze derde zou hebben, dan wordt deze bepaling als niet geschreven gehouden en is de aansprakelijkheid van NieuwetijdsVrouw ten opzichte van haar opdrachtgever beperkt tot het cederen van de vordering die zij op deze derde heeft of stelt te hebben, zonder dat NieuwetijdsVrouw er voor instaat dat deze vordering met succes door haar opdrachtgever kan worden geïnd.

Artikel 18. Ontbinding van de overeenkomst
18.1. NieuwetijdsVrouw is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens NieuwetijdsVrouw niet nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
18.2. Voorts is NieuwetijdsVrouw bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
18.3. NieuwetijdsVrouw is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
18.4. NieuwetijdsVrouw is in geval van ontbinding van de overeenkomst niet gehouden tot het vergoeden van eventuele directe- noch gevolgschade die de opdrachtgever heeft geleden.
18.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden of NieuwetijdsVrouw de uitvoering van de overeenkomst opschort, dan worden de werkzaamheden die tot aan het moment van de ontbinding of opschorting zijn uitgevoerd aan de opdrachtgever gefactureerd, onverminderd het recht van NieuwetijdsVrouw op vergoeding van schade die zij door de ontbinding of opschorting lijdt of heeft geleden, zoals omzetverlies.

Artikel 19. Geheimhouding en maken van opnames
19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.
19.2. Als NieuwetijdsVrouw op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als NieuwetijdsVrouw zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is NieuwetijdsVrouw niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
19.3. In het kader van de overeenkomst kan NieuwetijdsVrouw de opdrachtgever verzoeken een gesprek op te nemen dat de opdrachtgever voert met een derde, zodat de opdrachtgever en NieuwetijdsVrouw de wijze waarop de opdrachtgever het gesprek voert kunnen evalueren en NieuwetijdsVrouw de opdrachtgever daaromtrent van advies kan voorzien. NieuwetijdsVrouw en de opdrachtgever zullen de gemaakte opname van een gesprek enkel voor trainingsdoeleinden gebruiken. Het is partijen niet toegestaan de opname van een gesprek voor andere doeleinden te gebruiken of openbaar te maken, zoals het plaatsen van de opname van een gesprek op het internet. NieuwetijdsVrouw of de opdrachtgever stellen de gesprekspartner van de opdrachtgever ervan op de hoogte dat het gesprek voor trainingsdoeleinden wordt opgenomen.

Artikel 20. Persoonsgegevens
20.1. Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben, verleent de opdrachtgever NieuwetijdsVrouw bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van de deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. NieuwetijdsVrouw beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften, benut de gegevens uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

Artikel 21. Digitale producten en online programma’s
21.1. Voor de deelname aan online programma’s en community‘s is vooruitbetaling verschuldigd.
21.2. Indien er sprake is van een lidmaatschap, dan kan de opdrachtgever het lidmaatschap te allen tijde tegen het einde van een kalendermaand en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand opzeggen. Facturatie van een lidmaatschap geschiedt maandelijks vooraf.
21.3. Indien er is gekozen voor gespreide betaling, zal de betalingstermijn voor de eerstvolgende termijn 14 dagen zijn. Voor elke deelbetaling wordt een factuur gestuurd.
21.4. Na ontvangst van de benodigde betaling zal NieuwetijdsVrouw zo spoedig mogelijk de inloggegevens verstrekken, ofwel op de reeds gecommuniceerde datum waarop het online programma van start zal gaan.
21.5. Mocht NieuwetijdsVrouw onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan NieuwetijdsVrouw alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij NieuwetijdsVrouw een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
21.6. Er is een wettelijke bedenktermijn van digitale producten van 14 dagen. In deze 14 dagen mag een verzoek worden gedaan tot restitutie zonder opgaaf van redenen. Na deze periode is het niet meer mogelijk om tussentijds te stoppen met het lidmaatschap, zonder alsnog het volledige overeengekomen bedrag te voldoen. Uiteraard is het mogelijk om ervoor te kiezen om een online programma niet te gebruiken, maar daarmee blijft de betalingsverplichting bestaan.
21.7. Indien NieuwetijdsVrouw op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever tijdens de ontbindingsperiode is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, dan is de opdrachtgever NieuwetijdsVrouw een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door NieuwetijdsVrouw is nagekomen op het moment dat de opdrachtgever een beroep doet op zijn herroepingsrecht, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
21.8. Er wordt toegang verleent tot het materiaal zolang het lidmaatschap loopt. Er worden geen uitspraken gedaan over hoelang het desbetreffende online programma beschikbaar wordt gesteld en in welke opzet. De gedane investering is voor de digitale content die op dat moment beschikbaar is. Alle andere content zoals een Facebookgroep, extra Webinars en live streams moeten worden beschouwd als bonus.
21.9. Indien het digitale product een of meerdere documenten betreft die direct na de totstandkoming van de overeenkomst via de e-mail worden geleverd of kunnen worden gedownload en er geen sprake is van een lidmaatschap, dan is op basis van de wettelijke uitzondering het herroepingsrecht bij de bestelling van deze documenten niet van toepassing, mits de documenten geleverd zijn met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de opdrachtgever en de opdrachtgever heeft verklaard dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht.

Artikel 22. Ontbinding
22.1. Onverminderd het elders in deze overeenkomst bepaalde betreffende ontbinding, zal: -op het tijdstip waarop Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, -surseance van betaling aanvraagt, of door -beslaglegging, -ondercuratelestelling of -anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, evenals wanneer -aan NieuwetijdsVrouw ter kennis gekomen omstandigheden NieuwetijdsVrouw goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, en- indien NieuwetijdsVrouw de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, de overeenkomst ontbonden zijn zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
22.2. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 23. Gebreken, klachttermijnen
23.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 7 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan NieuwetijdsVrouw.
23.2. Indien een klacht gegrond is, zal NieuwetijdsVrouw de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt; Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal NieuwetijdsVrouw slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17.

Artikel 24. Geschillen
24.1. Alle geschillen tussen partijen welke mochten voortvloeien uit de tussen hen gesloten overeenkomst, zullen ter keuze van NieuwetijdsVrouw worden beslecht door de rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke competentieregels, dan wel door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van feitelijke vestiging van NieuwetijdsVrouw.
24.2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra een der partijen zulks verklaart.
24.3. Het staat Opdrachtgever vrij om beroep te doen op alternatieve geschilbeslechtiging via het Europese onlineplatform voor geschilbeslechting: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL

Artikel 25. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
25.1. Op de overeenkomst tussen NieuwetijdsVrouw en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
25.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en NieuwetijdsVrouw worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats waar NieuwetijdsVrouw gevestigd is. De opdrachtgever zijnde een particulier heeft 1 maand de tijd nadat NieuwetijdsVrouw zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 26. Wijziging van de voorwaarden
26.1. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht. Deze voorwaarden zijn schriftelijk op te vragen bij NieuwetijdsVrouw.