Privacyverklaring NieuwetijdsVrouw

NieuwetijdsVrouw, gevestigd aan Peterhof 57, 2201 TG Noordwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
NieuwetijdsVrouw
Renée Alkemade
Peterhof 57
2201 TG Noordwijk
+31 645520939
https://nieuwetijdsvrouw.nl
info@nieuwetijdsvrouw.nl

NieuwetijdsVrouw verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Welke persoonsgegevens NieuwetijdsVrouw verzamelt
* Voor- en achternaam
* Adresgegevens
* E-mailadres
* IP-adres
* Locatiegegevens
* Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
* Internetbrowser en apparaat type
* Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Welke bijzondere persoonsgegevens NieuwetijdsVrouw verzamelt
De websites en/of diensten van NieuwetijdsVrouw hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. NieuwetijdsVrouw kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. NieuwetijdsVrouw raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat NieuwetijdsVrouw zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@nieuwetijdsvrouw.nl, dan verwijdert NieuwetijdsVrouw deze informatie.

Waarom NieuwetijdsVrouw persoonsgegevens verzamelt
NieuwetijdsVrouw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Het afhandelen van jouw betaling (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)
* Het leveren van een bestelling (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)
* Het leveren van je dienstverlening (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)
* Het afsluiten van een abonnement (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)
* Om contact op te nemen n.a.v. een verzoek daartoe via de website of op een andere manier (Toestemming)
* Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)
* Je te kunnen bellen of e-mailen voor evaluatie-doeleinden (Toestemming)
* Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (Toestemming)
* Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)
* Om goederen en diensten bij je af te leveren (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)
* NieuwetijdsVrouw analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
* NieuwetijdsVrouw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of facturering. (Wettelijke plicht)
* Het registreren voor een nieuwsbrief (Toestemming)
* Het versturen van promotiematerialen (Toestemming)
* Het identificeren van betrokkenen wanneer zij hun rechten onder de privacywetgeving uitoefenen; (Wettelijke plicht)
* Het vorderen van nakoming van een overeenkomst; (Gerechtvaardigde belangen verwerkingsverantwoordelijke)
* Het uit handen geven van een vordering op nakoming van een overeenkomst; (Gerechtvaardigde belangen verwerkingsverantwoordelijke)
* Het voeren van rechtszaken; (Gerechtvaardigde belangen verwerkingsverantwoordelijke)
* Geautomatiseerde beslissingen; (Toestemming)
* Profilering. (Toestemming)

Geautomatiseerde besluitvorming
NieuwetijdsVrouw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NieuwetijdsVrouw) tussen zit.

Wat er gebeurt als persoonsgegevens niet worden gedeeld
Bij het niet delen van persoonsgegevens kan het zijn dat NieuwetijdsVrouween dienst niet kan leveren. Voor online diensten/producten zijn minimaal naam en e-mailadres nodig voor inloggegevens. Voor betaling zijn locatiegegevens en NAW gegevens nodig om tot een overeenkomst te kunnen komen.

Gegevens die online worden gepubliceerd
De volgende gegevens kunnen online worden gepubliceerd:
* Naam
* Profielfoto
Het is altijd mogelijk om een verzoek in te dienen om deze gegevens te anonimiseren.

Bij reviews/testimonials wordt altijd gevraagd of dit met/zonder naam en met/zonder foto mag worden gepubliceerd. Het is mogelijk dat deze gegevens meegenomen worden in zoekresultaten.

Cookies en vergelijkbare technieken
NieuwetijdsVrouw gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. NieuwetijdsVrouw gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst NieuwetijdsVrouw cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat NieuwetijdsVrouw op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan NieuwetijdsVrouw.nl heeft NieuwetijdsVrouw je al geïnformeerd over deze cookies en heeft NieuwetijdsVrouw je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Nieuwsbrief
NieuwetijdsVrouw verstuurt regelmatig relevante content voor informatie- en marketingdoeleinden via Active Campaign. Het is te allen tijde mogelijk om gegevens te wijzigen en je af te melden voor deze e-mails via de link in de e-mails.

Delen met derden
NieuwetijdsVrouw verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van NieuwetijdsVrouw, sluit NieuwetijdsVrouw een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Deze derde partijen mogen de gegevens niet voor hun eigen doeleinden verwerken. NieuwetijdsVrouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens buiten Europa
De meeste gegevens die NieuwetijdsVrouw opslaat worden opgeslagen in de Cloud.
Alle partijen waarbij NieuwetijdsVrouw dat opslaat bevinden zich binnen Europa of hebben een EU-US Privacy shield of een adequaatsheidsbesluit.

Bewaartermijnen
NieuwetijdsVrouw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Naam en e-mailadres > 3 maanden na laatste interactie > bewaren zolang als nodig. Als 3 maanden na laatste interactie dan automatisch verwijderen.
NAW en bestelhistorie in administratie > 7 jaar > In boekhouding voor wettelijke bewaartermijn
NAW en Bestelhistorie in webshop > 2 jaar > Huidig en vorig boekjaar voor controle boekhouding
Naam en e-mailadres in Mailbox/Agenda > 2 jaar > Huidig en vorig boekjaar voor feedback en overleg
IP-adres in logs > 1 week > Voor probleemoplossing en beveiliging
Naam, e-mailadres, profiel in websites > 1 jaar na laatste inlog > toegang tot aankopen en bestelgegevens.
Naam, e-mailadres en projectgegevens > 1 naar na einde project > referentie, feedback en opnieuw opstarten.

Beveiliging
NieuwetijdsVrouw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@nieuwetijdsvrouw.nl.

NieuwetijdsVrouw heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
* Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall op gebruikte apparaten.
* Versleuteling van de gebruikte apparaten.
* TLS (voorheen SSL) NieuwetijdsVrouw verstuurt jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
* Alle websites van NieuwetijdsVrouw zijn voorzien van beveiligingssoftware en er wordt regelmatig een backup van gemaakt.
* Waar mogelijk wordt 2-factor Authentication gebruikt voor inlog op systemen.
* Alle wachtwoorden voor apparaten, systemen en websites zijn sterke wachtwoorden.

Rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NieuwetijdsVrouw en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die NieuwetijdsVrouw van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nieuwetijdsvrouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt NieuwetijdsVrouw jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. NieuwetijdsVrouw reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . NieuwetijdsVrouw wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Graag lost NieuwetijdsVrouwhet, indien mogelijk, eerst direct met jou op.

Vragen
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over de privacyverklaring van NieuwetijdsVrouw? Neem dan gerust contact met mij op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een mail sturen naar info@nieuwetijdsvrouw.nl.

Wijzigingen
NieuwetijdsVrouw behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. Inhoudelijke wijzigingen worden altijd gecommuniceerd via de ‘Nieuwsbrief’.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018